HOTELÍK HOTEL MINOR, LACNÉ UBYTOVANIE ČESKÉ BUDĚJOVICE

en cz de sk sp

RECEPCIA

KONTAKT

  telefón


   +420 387 314 949

    

   mobil 


     +420 721 589 838

                                                

TOPlist

Hotel Minor České Budějovice - ubytovací poriadok

Lacné ubytovanie České Budějovice Hotel Minor - prevádzkový poriadok.

UBYTOVACÍ PORIADOK:


   
Hotel Minor České Budějovice môže poskytnúť ubytovanie hosťovi, ktorý sa preukáže platným cestovným pasom, občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti.

    
Hosť sa musí na základe objednávky ubytovať najneskôr do 18.00 hod. Ubytovateľ do tejto doby ubytovanie v hoteli pre hosťa rezervuje, ak nie je dohodnuté inak.

    
Za ubytovanie a služby s ním spojené je hosť povinný zaplatiť pri príchode cenu v súlade s cenníkom platným pre hotel Minor České Budějovice.

    
V deň odchodu je hosť povinný vypratať a opustiť izbu do 10:00 hodín a odovzdať kľúč na hotelovej recepcii. Ak tak neurobí hosť v stanovenej lehote, môže mu ubytovateľ účtovať aj za nasledujúci
deň.
    
V prípade predčasného ukončenia ubytovanie v hoteli zo strany hosťa, nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej čiastky.

    
Ak požiada hosť o predĺženie svojho ubytovanie, môže mu byť ponúknutý aj iný pokoj ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.

    
Za škody, ktoré spôsobí na majetku ubytovacieho zariadenia hotel Minor České Budějovice, zodpovedá hosť v plnom rozsahu.
    
Pri strate kľúčov zaplatí hosť na recepcii hotela škodu spôsobenú ubytovateľmi vo výške 1.000 Sk.

    
V ubytovanie nesmie byť premiestňovaný nábytok, vykonávané zásahy do elektrickej či akejkoľvek inej inštalácie.

    
V ubytovanie nie je dovolené používať vlastných elektrospotrebičov, okrem tých, ktoré hosťom slúži k ich osobnej hygiene.

    
Hosť je povinný správať sa na izbe a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia tak, aby nevznikol požiar.
    
Hosť je povinný pri každom odchode z izby zhasnúť svetlá, presvedčiť sa, či sú zatvorené vodovodné kohútiky, zatvoriť okná a uzamknúť dvere od izby aj hlavné vchodové dvere od ubytovanie.

    
Na izbách a vo všetkých interiéroch hoteli je zakázané fajčiť.

    
V izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie hotel Minor České Budějovice a to iba v čase od 8.00 do 22.00 hod.

    
V čase od 22 hodín do 7 hodín sa ubytovaný hosť správa tak, aby nerušil nočný kľud.

    
Psy a ostatné zvieratá môžu byť v ubytovacom zariadení umiestnená len po predchádzajúcej dohode a nesmie byť ponechaná na izbe samotná bez dozoru. Venčenie zvieratiek sa vykonáva len mimo objekt ubytovanie.

    
Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto poriadku. V prípade, že je hrubým spôsobom poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovania pred uplynutím dohodnutej doby.

    
Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na vylepšenie služieb  prijíma recepcie ubytovanie České Budějovice hotel Minor.

webdnes.cz
®2016, Hotel Minor