Hotýlek Hotel Minor České Budějovice, levné a kvalitní ubytování v penzionu.

en cz de sk sp
 
 telefon
 
   387 314 949
 
  mobil
 
   721 589 838

    Hotýlek - Hotel Minor je název

      rodinného penzionu

      hotelového typu

TOPlist

Hotýlek Hotel Minor České Budějovice, provozní řád

Levné ubytování České Budějovice hotýlek Hotel Minor, ubytovací řád.

Hotýlek UBYTOVACÍ ŘÁD:


 • Levný hotel Minor České Budějovice může poskytnout ubytování hostu, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
 • Host se musí na základě objednávky v hotelu ubytovat nejpozději do 18.00 hodin. Ubytovatel do této doby ubytování v hotýlku pro hosta rezervuje, není-li dohodnuto jinak.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit při příjezdu cenu v souladu s ceníkem platným pro hotýlek Hotel Minor České Budějovice.
 • V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a odevzdat klíč na hotelové recepci. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat i ubytování za následující den.
 • V případě předčasného ukončení ubytování v hotelu ze strany hosta, nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky.
 • Požádá-li host o prodloužení svého ubytování, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení hotýlek Hotel Minor České Budějovice odpovídá host v plném rozsahu.
 • Při ztrátě klíčů zaplatí host na recepci hotelu Minor škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1.000 Kč.
 • V hotýlku hotel Minor České Budějovice nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 • V hotýlku není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních prostorách ubytování hotýlek Hotel Minor České Budějovice tak, aby nevznikl požár.
 • Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní kohoutky, zavřít okna a uzamknout dveře od pokoje i hlavní vchodové dveře od ubytování hotel České Budějovice.
 • Na pokojích a ve všech interiérech hotýlku Hotel Minor České Budějovice je zakázáno kouřit.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem recepce hotelu a to pouze v době od 8.00 do 22.00 hodin.
 • V době od 22 hodin do 7 hodin se ubytovaný host chová tak, aby nerušil noční klid.
 • Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna jen po předchozí dohodě s recepcí hotelu a nesmí být ponechána na pokoji samotná bez dozoru. Venčení zvířátek se provádí pouze mimo objekt levné ubytování hotel Minor České Budějovice.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytování před uplynutím dohodnuté doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy na vylepšení služeb ubytování přijímá recepce hotýlku Hotel Minor České Budějovice. 

Levný hotýlek Hotel Minor České Budějovice, informace o Novele zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.


Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o "subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný".

 

Podrobné znění a obsah novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele je k dispozici na recepci ubytování hotýlku Hotel Minor České Budějovice.

 

Hotel České Budějovice

Ubytování České Budějovice

webdnes.cz
®2016, Hotel Minor